DSC_0710

อบรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) วท.จันทบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการพัฒนาศึกยภาพนักเรีนย/นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในปัจจุบันประเทศไทยมีอุตสาหกรรมที่มีฐานการผลิดขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มว่าจะมีการใช้วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในสายการผลิตมากขึ้น เช่นภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก และการแพทย์ จนหุ่นยนต์กลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) โดยมีนายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
DSC_0279

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันวันที่ 13 กรกฎาคม 2562  ดร.สมชาย  ธำรงสุข  ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานโครงการซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ได้กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการใน 4 สาขาประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคระยอง สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สาขาวิชาการบัญชี  มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา...
DSC_0228

ประชุมเตรียมงานเสวนาวิชาการ “ทิศทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาเพื่อเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)”

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประชุมเตรียมงานวันเสวนาวิชาการ “ทิศทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาเพื่อเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” เนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครบรอบ 7 ปี งานจัดในวันอาทิตที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแกรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง โดยมีคณะ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ผู้บริหารวิทยาลัยลัยในสังกัดสถาบันฯ...
DSC_0141

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ รุ่นที่ 2

วันที่ 4 กรกฎาคม  2562  ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ รุ่นที่ 2 โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ และบริษัทเลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบอุตสาหกรรมเป้าหมายตามแผนการพัฒนาของประเทศ  ณ ห้องประชุม บริษัทเลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด
DSC_0052

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 1 กรกฎาคม  2562  ดร.เปรมประชา  ศุภสมุทร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานในการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 วิทยาลัยการอาชีพมาบตาพุด จังหวัดระยอง ในการประชุมครั้งนี้มติการประชุมที่สำคัญในด้านนโยบายและแนวทางการบริหารสถาบันฯ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
DSC_0003

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 27  มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรพิบาล รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ และบริษัทเลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบอุตสาหกรรมเป้าหมายตามแผนการพัฒนาของประเทศ  ณ ห้องประชุม บริษัทเลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด
DSC_9892

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2562

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2562 โดย นายกมลศักดิ์ ตรีครุธพันธ์ ประธานอนุกรรมการด้านกฎหมาย พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกร่วมประชุม  ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
DSC_9740

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือกับบริษัท Siemens Limited Digital Factory Automation

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท Siemens Limited Digital Factory Automation ซึ้งเป็นบริษัทในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ และการจัดการด้วยระบบดิจิทัล ซีเมนส์เป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำในการจัดหาระบบผลิตไฟฟ้าและระบบสายส่งและเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง รวมไปถึงเครื่องมือการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ภายในวิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง
39940

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานในการเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 สาขาวิชาอาทิเช่น สาขาการบัญชี สาขาคอมธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สาขาเทคโนโลยีโยธา สาขาเทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และสาขาเทคโนโลยีฟฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม  พัฒนานักศึกษาใหม่...
DSC_9291

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษภาคตะวันออก เป็นประธานในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนการวัดประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จ.ระยอง

 การ์ดเชิญ งาน สถาปนา19764

ปฏิทินพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
13  กรกฎาคม 2562  พิธีซ้อมย่อย ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
11  สิงหาคม  2562  พิธีซ้อมใหญ่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เม.ย. 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
13  สิงหาคม  2562  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เม.ย. 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

วีดีโอ  แนวปฏิบัติการฝึกซ้อม การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  รายละเอียด คลิก

 

รับชมวีดีทัศน์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
 1. Version English Sub Thailand
2. Version China
3. Version Thailand

โปสเตอร์ A3