บทความวิชาการ 21-24 สค 60
โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร
20170802_073631
บทความวิชาการ 8-11 สค 60-2
No featured image set for this post.
No featured image set for this post.
No featured image set for this post.
No featured image set for this post.
สไลด์1
No featured image set for this post.

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู คณาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู คณาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อจัดทำบทความวิชาการจากงานวิจัย ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรการคิดวิเคราะห์ บูรณาการวิช โครงงาน/นวัตกรรม สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ นายณัฐพงศ์...
บทความวิชาการ 21-24 สค 60

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2559

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2559 ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี
20170802_073631

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ครู คณาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวัน

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ครู คณาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  เพื่อจัดทำบทความทางวิชาการจากงานวิจัย คลิก—>>แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม 8-11 สค 60 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่...
บทความวิชาการ 8-11 สค 60-2

ประกาศ เรื่องประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางงานจ้างเหมา

ประกาศ เรื่องประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางงานจ้างเหมาบริการระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง โดย วิธีพิเศษ โปรดคลิก>>201707091350<<

แบบฟร์อม เอกสารคู่มือฝึกประสบการณ์ วิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 3 เล่ม

1.คู่มือการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีสำหรับนักศึกษา (อศบ.08) 2.เอกสารประเมินผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับอาจารย์นิเทศ 3.เอกสารประเมินผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับครูฝึก

ลงทะเบียนบัณฑิต ได้ที่เว็บไซต์ http://www.graduate-vec.svia.ac.t

ตามที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ ในปีการศึกษา 2559 และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2...

กิจกรรมของสถาบัน ฯ

โครงการอบรมสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีลงนามความร่วมมือ(MOU) และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกได้จัดโครงการอบรมสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีลงนามความร่วมมือ(MOU) และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ลงนามความร่วมมือ(MOU)

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ครู คณาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเพื่อจัดทำบทความทางวิชาการจากงานวิจัย

ตามโครงการพัฒนาครูแกนนำ ด้านการคิดวิเคราะห์ บูรณาการวิชาโครงงาน/นวัตกรรม ณ  โรงแรมเมาท์เท่นบีช  พัทยา  จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่  8 – 11  ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู คณาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก_Page_1

การประชุมคณะกรรมการการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2559

ณ ห้องประชุมปาล์มทอง ชั้น 3 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
ประชุมกรรมการสถาบัน28-12-59

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนออก ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พร้อมกัน ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ทำบุญปีใหม่สถาบัน