No featured image set for this post.

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 27-28 กุมภาพันธ์ 2562

      การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 3 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง จัดโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก รายละเอียดคลิก
heat2

โครงการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 นายสมชาย  ธำรงสุข  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีการอาชีวศึกษา  ภาคภาษาอังกฤษ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการทำผลงานวิจัย    การสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยีของบุคลากรสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก มีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 30  คน รวมผลงานวิชาการจำนวน 24 ผลงาน    โดยโครงการได้จัดในวันที่ 27 – 28...
heat2

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่  27  กันยายน   2561 นายสมชาย  ธำรงสุข  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทองความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแก่ครูอาจารย์และบุคคลที่สนใจ และเพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่   โดยโครงการได้จัดในวันที่ 27 – 28 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียนพาเลช  พัทยา  จ.ชลบุรี

 

แบนเนอร์งาน

ดาวโหลดเอกสาร
1. เทมเพลตโปสเตอร์  คลิก
2. แบบฟอร์ม ประเมิน บรรยายโปสเตอร์   คลิก
3. รูปแบบเทมเพลตสำหรับจัดทำโปสเตอร์  ขนาด  60X95 ซม.   คลิก
4. แบบประเมินคะแนนกรรมการ  คลิก
5. แบบประเมินคุณภาพบทความ  คลิก
6.คำนำคู่มือบทความวิชาการ  คลิก
7.คู่มือบทความวิชาการ  คลิก
8.รูปแบบการเขียนบทความวิจัยของสถาบัน  คลิก
9. เกณฑ์การนำเสนอผลงาน ORAL-POSTER   คลิก
10. แบบตอบรับส่งผลงาน  คลิก
11. ประกาศรายชื่อผลงาน  คลิก
12. ดาวโหลด บทความที่คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คลิก

 

โปสเตอร์ A3