heat2

โครงการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 นายสมชาย  ธำรงสุข  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีการอาชีวศึกษา  ภาคภาษาอังกฤษ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการทำผลงานวิจัย    การสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยีของบุคลากรสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก มีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 30  คน รวมผลงานวิชาการจำนวน 24 ผลงาน    โดยโครงการได้จัดในวันที่ 27 – 28...
heat2

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่  27  กันยายน   2561 นายสมชาย  ธำรงสุข  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทองความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแก่ครูอาจารย์และบุคคลที่สนใจ และเพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่   โดยโครงการได้จัดในวันที่ 27 – 28 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียนพาเลช  พัทยา  จ.ชลบุรี
heat2

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่  19  กันยายน   2561 นายสมชาย  ธำรงสุข  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทองความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแก่ครูอาจารย์และบุคคลที่สนใจ และเพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยโครงการได้จัดในวันที่ 19 – 20 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียนพาเลช  พัทยา  จ.ชลบุรี
heat2

โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการ วิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมีและเคมีอุตสาหกรรม และสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 นายสมชาย  ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประธานในพิธีเปิดประชุมโครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการ วิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมีและเคมีอุตสาหกรรม และสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี และวิทยาลัยเทคนิคระยอง...
heat2

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ เรื่อง “IoT Academic Network”

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561  นายสมชาย  ธำรงสุข  ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “IoT Academic Network”  ณ ห้อง Meeting room 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
heat2

ประชุมคณะอนุกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(อ.กรอ.อศ.)

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 นายปรัชญา สมะลาภา รองประธานกรรมการคณะกรรมการหอการค้าไทย เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ) กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออกครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
heat2

หลักสูตรโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ PLC รุ่น 2

วันที่  20 กันยายน  2561 เวลา 09.00 น. นายจิระพงษ์  จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประธานในพิธิเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการผลิตกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมการผลิตระบบอัตโนมัติภายใต้โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนากำลังคน อาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยี นวัฒกรรม ให้พร้อม ก้าวสู่ Thailand 4.0 หลักสุูตรโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ PLC รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุเพื่อพัฒนามาตรฐานความรู้ ทักษะ ประสบการณ์เกี่ยวกับระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมให้แก่บุคลากรสายการสอนสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา...
heat2

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 6/2561

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ดร.เปรมประชา  ศุภสมุทร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 6/2561ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี
heat2

อบรมหลักสูตรไมโครคอนโทรลเลอร์ ARDUINO รุ่น 2

วันที่ 17 กันยายน  2561 เวลา 09.00 น. นายนายประภาส พวงชื่น ครูวิทยาลัยเทคนิคระยอง ทำหน้าที่ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประธานในพิธิเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการผลิตกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมการผลิตระบบอัตโนมัติภายใต้โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนากำลังคน อาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยี นวัฒกรรม ให้พร้อม ก้าวสู่ Thailand 4.0 รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุเพื่อพัฒนามาตรฐานความรู้ ทักษะ ประสบการณ์เกี่ยวกับระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมให้แก่บุคลากรสายการสอนสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา...
heat2

อบรมหลักสูตรไมโครคอนโทรลเลอร์ ARDUINO รุ่น 1

วันที่ 12 กันยายน  2561 เวลา 09.00 น. นายสมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกประธานในพิธิเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการผลิตกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมการผลิตระบบอัตโนมัติภายใต้โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนากำลังคน อาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยี นวัฒกรรม ให้พร้อม ก้าวสู่ Thailand 4.0 รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุเพื่อพัฒนามาตรฐานความรู้ ทักษะ ประสบการณ์เกี่ยวกับระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมให้แก่บุคลากรสายการสอนสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา พัฒนาต่อยอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้กับพนักงานผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องดูแลการผลิตและซ่อมบำรุงของหน่วยงาน...

ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2561  รายละเอียด คลิก