ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาดด้วยเงินงบประมาณ (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)

      Download เอกสารทั้งหมดที่นี่    
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก หลักเกณฑ์การเลือกกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถาบัน(รองผู้อำนวยการ)จำนวนหนึ่งคน

Download เอกสารฉบับเต็มได้ที่นี่
ประกาศ07-04-59

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)ตำแหน่ง ลูกจ้างทำความสะอาด

Download เอกสารการับสมัครคัดเลือกจูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ลูกจ้างทำความสะอาดทั้งหมด
302639510

แบบสอบถามหลักสูตรการเรียนการสอนและจำนวนนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘

แบบสอบถามการจัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและจำนวนนักศึกษาที่อยู่ในปัจจุบัน
k

กิจกรรมของสถาบัน ฯ

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาครูประจำการและครูฝึกในสถานประกอบบการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ในนามสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาครูประจำการและครูฝึกในสถานประกอบบการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นำโดย นายปรัชญา สมะลาภา      ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาครูประจำการฯ โดยโครงการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ครูประจำการและครูฝึกในสถานประกอบการ...
DSCN0203

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกจัดโครงการกำหนดสมรรถนะอาชีพและการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ

                         โครงการกำหนดสมรรถนะอาชีพและการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วม กับสถานประกอบการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นำโดย ดร.สมชาย ธำรงสุข          ผู้อำนวยการสถาบันฯ จัดดำเนินโครงการกำหนดสมรรถนะอาชีพและการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ซึ่งเป็นการบรรยายการวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง...
DSCN0152

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเข้าศึกษาดูงานการประกันคุณภาพในระดับปริญญาตรี ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเข้าศึกษาดูงานการประกันคุณภาพในระดับปริญญาตรี ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 นำโดย ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก และคณะเพื่อศึกษาดูงานการประกันคุณภาพภายในระดับปริญญา เพื่อดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในระดับปริญญาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ระหว่างวันที่...
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6/2559

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6/2559 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ภายในการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6/2559 เพื่อประชุมเร่งดำเนินการประกันคุณภาพภายใน สถาบันการอาชีวศึกษา ในวันที่ 10 สิงหาคา...
ประกัน_1046

ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2559

     ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2559 ดร.สมชาย ธำรงสุข และบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ...
สสส. 10859_7694

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกับการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกับการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล เพื่อให้ครูระดับปริญญาตรีและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดทำ มคอ.3-7 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม โรแมนติค...
อบรมปากช่อง 3-5859_613

การประชุมชี้แจง “การจัดทำข้อมูลตามาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙”

               สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเข้าร่วมประชุมชี้แจง “การจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙” เมื่อวันอังคารที่ ๒ สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม  ชั้น...
1

การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน Excellent Model School

การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)และประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน Excellent Model School เมื่อวันที่ 22...
ประชุม อ.กรอ.อศ_8379