84763170_1070841829927501_3593135550678171648_o

ประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา

         วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมชาย ธำรงสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก พร้อมด้วย นายประทีป ผลจันทร์งาม ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต ร่วมประชุมพิจารณา แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา  
DSC_7797

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการด้านกฎหมาย สถาบันฯ ครั้งที่ 2/2563

       สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการด้านกฎหมาย สถาบันฯ ครั้งที่ 2/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ภายในวิทยาลัยเทคนิคระยอง  
20200211_135100

ประชุมการดำเนินงานโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

       สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับ บริษัทการจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ พนักงานราชการ และที่ปรึกษา ประชุมการดำเนินงานโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563  ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก...
Picture1

ประชุมการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมี ประจำปีการศึกษา 2563

                วันที่ 28 มกราคม 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมี ประจำปีการศึกษา 2563  ณ ห้องประชุมปทุมาวดี วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีโดยการประชุมดังกล่าวเป็นการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักศึกษาในโครงการความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)...
20200127_200129_0043

ประชุมความร่วมมือระหว่างอาชีวศึกษาไทย-จีน และสถานประกอบการ

         วันที่ 27 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายณรงค์  แผ้วพลสง  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมความร่วมมือระหว่างอาชีวศึกษา ไทย – จีน และสถานประกอบการ  ในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและวิทยาลัยอาชีวศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัด EEC จำนวน 15 แห่ง โดยมีนางณัฏฐี ศรีสวัสดิ์  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา ดร.สมชาย...
20200124_113016(1)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับบริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย

        วันที่ 24 มกราคม 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับบริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย ประชุมหารือความก้าวหน้า การทำความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) วิทยาลัยเทคนิคระยอง สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
DSC_5841

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีและการทดสอบประสิทธิภาพยานยนต์ไฟฟ้า

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ได้รับมอบหมายจาก ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีและการทดสอบประสิทธิภาพยานยนต์ไฟฟ้า ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง โดยการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าให้แก่ครูอาจารย์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา นำไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไปการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 1...
DSC_2800

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพิธีการศุลกากรเพื่อการนำเข้าและส่งออก

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพิธีการศุลกากรเพื่อการนำเข้าและส่งออก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ ครู อาจารย์ บุคลากรสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและสังกัดสถานศึกษาอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกและกลุ่มหอการค้าภาคตะวันออกเพื่อที่จะได้นำหลักการ องค์ความรู้ วิธีปฏิบัติเรื่องพิธีการศุลกากรเพื่อการนำเข้าและส่งออก ไปใช้การปฏิบัติงานหรือในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ้งการดำเนินงานครั้งนี้มีระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเมาท์เท่นบีช พัทยา
DSC_2583

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (TEACHING IN ENGLISH) รุ่นที่ 3

วันที่ 2-4 สิงหาคม 2562 ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นเกียรติในการเปิดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (Teaching in English) รุ่นที่ 3  วิทยากรรวม 3 ท่าน  Dr.Maricel  San Diego ดร.หทัยชนก เงินดี และดร.ฤชวี ฉัตรวิริยาวงศ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการฟัง พูด...
30 กค 62 บ่าย_190801_0005

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (TEACHING IN ENGLISH) รุ่นที่ 2

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 – 1 สิงหาคม 2562 ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นเกียรติในการเปิดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (Teaching in English) รุ่นที่ 2  วิทยากรรวม 3 ท่าน  Dr.Maricel  San Diego ดร.หทัยชนก...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาอาชีวะภาคตะวันออก

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก(24 มกราคม 2562) รายละเอียดคลิก

♦ ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน
การศึกษาอาชีวะภาคตะวันออก 
รายละเอียดคลิก
♦ ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันฯ  เรื่องรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออก   รายละเอียดคลิก
♦ ใบสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบัน ฯ  รายละเอียดคลิก
♦ แบบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์และความเหมาะสมอื่นๆ ที่แสดงถึงการมีคุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้ารับ
การสรรหา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก รายละเอียดคลิก
♦ แบบรับรองผู้สมัครเข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
ประเภทสมัครด้วยตนเอง  รายละเอียดคลิก

 

 ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) รายละเอียดคลิก

ดาวโหลดใบสมัคร คลิก

89F807C3-1D36-4513-AB10-D4451F5899AB

19764

13 กรกฎาคม 2562 พิธีกรรมย่อย ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

11 สิงหาคม 2562 พิธีการใหญ่อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพิธีพระชนมายุ 5 รอบ 2 เม.ย. 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
13 สิงหาคม 2562 พิธีเฉลิมฉลองการเฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 5 เม.ย. 2559 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

วีดีโอแนวปฏิบัติการฝึกซ้อม, การเตรียมรับการฝึกซ้อม

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจ้างเหมางานระบบไฟฟ้าและแสงสว่างควรมีการพิจารณาทบทวนหรือมีความเห็นเป็นตัวอักษรทางเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาภาคตะวันออก กว่า 3 วันทำการตั้งแต่วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562   รายละเอียดคลิก

 

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 1 อัตรา  รายละเอียดคลิก

 

ข่าวอบรมสัมนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อสามมิติการทดลองจริง Augmented Reality (AR)
รายละเอียดคลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีและการทดสอบสมรรถนะยานยนต์ไฟฟ้า
รายละเอียดคลิก

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
 1. Version English Sub Thailand
2. Version China
3. Version Thailand

โปสเตอร์ A3