INNOTECH2017

รายละเอียดในการส่งผลงานเข้าร่วมงาน INNOTECH2017

คลิ๊กอ่านรายละเอียด รายละเอียดและใบสมัคร รูปแบบการเขียนบทความวิจัยประเภทการวิจัยเชิงบรรยาย/การพัฒนาการเรียน (PDF) รูปแบบการเขียนบทความวิจัยประเภทการวิจัยเชิงบรรยาย/การพัฒนาการเรียน (DOCX) รูปแบบการเขียนบทความวิจัยประเภทการวิจัยสิ่งประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบสถานะการส่งบทความ คลิ๊ก
Poster Final

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลผู้สมัครเข้ารับการสรรหาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

ประกาศคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลผู้สมัครเข้ารับการสรรหาตำแหน่งรองผู้อำนวย การสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวย การสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก คลิ๊กรายละเอียด—->>>>  ประกาศการรับสมัครฯ การกำหนดให้มีรองผอ ประกาศเรื่องปฏิทินฯ...

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู คณาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู คณาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อจัดทำบทความวิชาการจากงานวิจัย ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรการคิดวิเคราะห์ บูรณาการวิช โครงงาน/นวัตกรรม สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ นายณัฐพงศ์...
บทความวิชาการ 21-24 สค 60

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2559

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2559 ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี
20170802_073631

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ครู คณาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวัน

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ครู คณาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  เพื่อจัดทำบทความทางวิชาการจากงานวิจัย คลิก—>>แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม 8-11 สค 60 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่...
บทความวิชาการ 8-11 สค 60-2

กิจกรรมของสถาบัน ฯ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างเครื่องเติมอากาศเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน

นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างเครื่องเติมอากาศเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน จัดขึ้นโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกร่วมกับ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด (มหาชน) (East Water) ระหว่างวันที่...
โครงการeast water_๑๗๑๑๑๖_0001

งานประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ระดับชาติครั้งที่ 1

งานประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ระดับชาติครั้งที่ 1 จัดโดย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก INNOVATION TO EASTERN ECONOMIC CORRIDOR...
ประชุมวิชาการ 6-7 พย_๑๗๑๑๐๖_0001

โครงการ ศึกษา วิจัยและพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics)

ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ศึกษา วิจัยและพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics) กิจกรรมภายใต้โครงการ พัฒนาบุคลากร...
15813

ประชุมสรุปและรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการเสริมสร้างสุขภาวะสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เข้าร่วมประชุมสรุปและรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการเสริมสร้างสุขภาวะสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วันที่ 12 ตุลาคม 2560 จ.ประทุมธานี จากงบประมาณ 870550 ซึ่งวิทยาลัยในสังกัด 9...
Slide2

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดตั้งวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดตั้งวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ณ โรงแรมคริสตัล เจค อ.เมือง...
7318

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการประชุมวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ระดับชาติครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการประชุมวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ระดับชาติครั้งที่ 1/2560 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ โรงแรมระยองซิตี้...
6079

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรและร่วมจัดหลักสูตร

ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรและร่วมจัดหลักสูตร “ ระบบคุณภาพกับเทคโนโลยีเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ และการสอบเทียบเครื่องมือวัด ด้านมิติเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม ”...
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ

โครงการ การบริหารจัดการฐานข้อมูลในระบบ MIS ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดโครงการ การบริหารจัดการฐานข้อมูลในระบบ MIS ของสถาบัน การอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 ณ...
37019