โครงการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 นายสมชาย  ธำรงสุข  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีการอาชีวศึกษา  ภาคภาษาอังกฤษ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการทำผลงานวิจัย   ...
Print

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่  27  กันยายน   2561 นายสมชาย  ธำรงสุข  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทองความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแก่ครูอาจารย์และบุคคลที่สนใจ และเพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่...
Print

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่  19  กันยายน   2561 นายสมชาย  ธำรงสุข  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทองความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแก่ครูอาจารย์และบุคคลที่สนใจ และเพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่...
Print

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ เรื่อง “IoT Academic Network”

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561  นายสมชาย  ธำรงสุข  ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “IoT Academic...
Print

ประชุมคณะอนุกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(อ.กรอ.อศ.)

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 นายปรัชญา สมะลาภา รองประธานกรรมการคณะกรรมการหอการค้าไทย เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ) กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออกครั้งที่ 2/2561...
Print

หลักสูตรโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ PLC รุ่น 2

วันที่  20 กันยายน  2561 เวลา 09.00 น. นายจิระพงษ์  จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประธานในพิธิเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการผลิตกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมการผลิตระบบอัตโนมัติภายใต้โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนากำลังคน...
Print

โครงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วท.สัตหีบ และวท.พัทยา

วันที่  11  กันยายน  2561  เวลา  09.00  น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  นำโดยนายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก...
Print

โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการ วิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 รศ.ดร.ฐิตนนท์  จารุโรจน์กีรติ อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประธานในพิธีเปิดประชุมโครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการ วิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า...
Print