โครงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วท.สัตหีบ และวท.พัทยา

วันที่  11  กันยายน  2561  เวลา  09.00  น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  นำโดยนายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก...
Print

โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการ วิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 รศ.ดร.ฐิตนนท์  จารุโรจน์กีรติ อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประธานในพิธีเปิดประชุมโครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการ วิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า...
Print

โครงการประชุมผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม  2561 นายสมชาย  ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นายจิระพงษ์  จันทร์ประเสริฐ และว่าที่ร้อยตรีณรงค์  เกษตรภิบาล...
Print

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ) ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง

ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ) โดยมีนายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) เพื่อร่วมพิจารณา แผนพัฒนากำลังแรงงาน รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยอง...
eivt04