ประกาศคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลผู้สมัครเข้ารับการสรรหาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

ประกาศคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลผู้สมัครเข้ารับการสรรหาตำแหน่งรองผู้อำนวย การสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวย การสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก คลิ๊กรายละเอียด—->>>>  ประกาศการรับสมัครฯ การกำหนดให้มีรองผอ ประกาศเรื่องปฏิทินฯ...

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู คณาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู คณาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อจัดทำบทความวิชาการจากงานวิจัย ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรการคิดวิเคราะห์ บูรณาการวิช โครงงาน/นวัตกรรม สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ นายณัฐพงศ์...
บทความวิชาการ 21-24 สค 60

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2559

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2559 ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี
20170802_073631

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ครู คณาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวัน

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ครู คณาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  เพื่อจัดทำบทความทางวิชาการจากงานวิจัย คลิก—>>แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม 8-11 สค 60 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่...
บทความวิชาการ 8-11 สค 60-2

ประกาศ เรื่องประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางงานจ้างเหมา

ประกาศ เรื่องประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางงานจ้างเหมาบริการระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง โดย วิธีพิเศษ โปรดคลิก>>201707091350<<

แบบฟร์อม เอกสารคู่มือฝึกประสบการณ์ วิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 3 เล่ม

1.คู่มือการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีสำหรับนักศึกษา (อศบ.08) 2.เอกสารประเมินผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับอาจารย์นิเทศ 3.เอกสารประเมินผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับครูฝึก