ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 1 กรกฎาคม  2562  ดร.เปรมประชา  ศุภสมุทร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานในการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2562 ณ...
DSC_0052

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 27  มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรพิบาล รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ และบริษัทเลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด...
DSC_0003

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือกับบริษัท Siemens Limited Digital Factory Automation

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท Siemens Limited Digital Factory Automation ซึ้งเป็นบริษัทในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ และการจัดการด้วยระบบดิจิทัล...
DSC_9740

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานในการเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 จำนวน...
39940

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษภาคตะวันออก เป็นประธานในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนการวัดประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม...
DSC_9291

บันทึกลงนามข้อตกลงร่วมกัน (MOU)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ศ.ดร.สุชาติ เชี่ยงฉิน อธิการบรี มจพ. และดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ลงนามความร่วมมือกับ ดร.ประพิณ...
DSC_9109

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 24  พฤษภาคม 2562 ผศ.ปรีชา อ่องอารี ประธานกรรมการวิชาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการพิจารณาอนุมัติอาจารย์ประจำหลักสูตร แต่ละหลักสูตร ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก...
DSC_9264

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ           วันที่...
DSC_7437

โครงการอบรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ด้วยความร่วมมือของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาในพื้นที่ EEC  จัดการอบรมความรู้ทั่วไปเรื่องการโรงแรมและการท่องเที่ยวให้กับคณาจารย์ทั้งที่อยู่ในและนอกสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครู อาจารย์ ของสถาบันการอาชีวศึกษา...
DSC_7247