โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ           วันที่...
DSC_7437

โครงการอบรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ด้วยความร่วมมือของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาในพื้นที่ EEC  จัดการอบรมความรู้ทั่วไปเรื่องการโรงแรมและการท่องเที่ยวให้กับคณาจารย์ทั้งที่อยู่ในและนอกสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครู อาจารย์ ของสถาบันการอาชีวศึกษา...
DSC_7247

ประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัฒกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัฒกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 THE 3rd NATIONAL CONFERENCE ON VACCATIONAL EDUCATION...
DSC_5512