แบบฟอร์มรายงานความก้าว โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก(สำหรับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก)

8._เอกสารการบันทึกความก้าวหน้าของโครงการ (ป 1. แบบ ป.1 นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลของโครงการ ตั้งแต่ “ก่อนเริ่มดำเนินการและระหว่างดำเนินการ”เพื่อทราบความก้าวหน้า (การปฏิบัติจริง) ของโครงการ...

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์และคนงาน) เอกสารแนบ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประการคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติบุคคลผู้เข้ารับการสรรหา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวภาคตะวันออก

ประการคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติบุคคลผู้เข้ารับการสรรหา รายละเอียดคุณสมบัติผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ รายละเอียดคุณสมบัติผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันฯ เอกสารประกอบการสมัครตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เอกสารประกอบการสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ               :  นายประภาส   พวงชื่น ชื่องานวิจัย    :  การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.   ...