แบบรายงานการจัดการเรียนการสอน ระดับ ปวช ปวส ปริญญาตรี 2558

แบบฟอร์มรายงานการจัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี 2558

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาดด้วยเงินงบประมาณ (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)

      Download เอกสารทั้งหมดที่นี่    
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก หลักเกณฑ์การเลือกกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถาบัน(รองผู้อำนวยการ)จำนวนหนึ่งคน

Download เอกสารฉบับเต็มได้ที่นี่
ประกาศ07-04-59

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)ตำแหน่ง ลูกจ้างทำความสะอาด

Download เอกสารการับสมัครคัดเลือกจูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ลูกจ้างทำความสะอาดทั้งหมด
302639510

แบบสอบถามหลักสูตรการเรียนการสอนและจำนวนนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘

แบบสอบถามการจัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและจำนวนนักศึกษาที่อยู่ในปัจจุบัน
k