โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกหลักสูตร การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2559

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดโครงการพัฒนาบุคลากรโดยจัดให้มีการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) ระหว่างวันที่ 27-29 เมษยน 2559 ณ...
2016-04-29-1114