สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเข้าศึกษาดูงานการประกันคุณภาพในระดับปริญญาตรี ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเข้าศึกษาดูงานการประกันคุณภาพในระดับปริญญาตรี ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 นำโดย ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก และคณะเพื่อศึกษาดูงานการประกันคุณภาพภายในระดับปริญญา เพื่อดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในระดับปริญญาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ระหว่างวันที่...
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6/2559

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6/2559 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ภายในการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6/2559 เพื่อประชุมเร่งดำเนินการประกันคุณภาพภายใน สถาบันการอาชีวศึกษา ในวันที่ 10 สิงหาคา...
ประกัน_1046

ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2559

     ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2559 ดร.สมชาย ธำรงสุข และบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ...
สสส. 10859_7694

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกับการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกับการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล เพื่อให้ครูระดับปริญญาตรีและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดทำ มคอ.3-7 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม โรแมนติค...
อบรมปากช่อง 3-5859_613

การประชุมชี้แจง “การจัดทำข้อมูลตามาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙”

               สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเข้าร่วมประชุมชี้แจง “การจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙” เมื่อวันอังคารที่ ๒ สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม  ชั้น...
1

การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน Excellent Model School

การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)และประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน Excellent Model School เมื่อวันที่ 22...
ประชุม อ.กรอ.อศ_8379

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ดร.เปรมประชา  ศุภสมุทร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกประธานคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙และคณะกรรมการสภาสถาบันฯร่วมประชุมเพื่อพิจารณาขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษและพิจารณาโครงการ 9 โครงการเพื่อพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก(...
ประชุมสภา 15.7.59_1341

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่๑/๒๕๕๙ ผศ.ปรีชา  อ่องอารี ประธานคณะกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและคณะกรรมการวิชาการร่วมประชุมวิชการ ครั้งที่ 1/2559   เพื่อจัดทำขั้นตอนการเปิดสอนหลักสูตร...
Meeting_4391

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอาชีวศึกษา เพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอาชีวศึกษา เพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก อ.เวชยันต์ เฮงสุวนิช...
หน้าปก

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณสำหรับพนักงานราชและบุคลากรสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

                โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณสำหรับพนักงานราชการและบุคลากรสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณสำหรับพนักงานราชการและบุคลากรสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ...
13600068_1760281010862480_6561294266319398096_n