การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน Excellent Model School

การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)และประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน Excellent Model School เมื่อวันที่ 22...
ประชุม อ.กรอ.อศ_8379

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ดร.เปรมประชา  ศุภสมุทร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกประธานคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙และคณะกรรมการสภาสถาบันฯร่วมประชุมเพื่อพิจารณาขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษและพิจารณาโครงการ 9 โครงการเพื่อพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก(...
ประชุมสภา 15.7.59_1341

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่๑/๒๕๕๙ ผศ.ปรีชา  อ่องอารี ประธานคณะกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและคณะกรรมการวิชาการร่วมประชุมวิชการ ครั้งที่ 1/2559   เพื่อจัดทำขั้นตอนการเปิดสอนหลักสูตร...
Meeting_4391

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอาชีวศึกษา เพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอาชีวศึกษา เพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก อ.เวชยันต์ เฮงสุวนิช...
หน้าปก

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณสำหรับพนักงานราชและบุคลากรสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

                โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณสำหรับพนักงานราชการและบุคลากรสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณสำหรับพนักงานราชการและบุคลากรสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ...
13600068_1760281010862480_6561294266319398096_n