บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป ด้านสารสนเทศ

บัญชีรายชื่่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป