แบบฟอร์มรายงานความก้าว โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก(สำหรับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก)

8._เอกสารการบันทึกความก้าวหน้าของโครงการ (ป 1. แบบ ป.1 นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลของโครงการ ตั้งแต่ “ก่อนเริ่มดำเนินการและระหว่างดำเนินการ”เพื่อทราบความก้าวหน้า (การปฏิบัติจริง) ของโครงการ...

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์และคนงาน) เอกสารแนบ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว