แบบฟร์อม เอกสารคู่มือฝึกประสบการณ์ วิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 3 เล่ม

1.คู่มือการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีสำหรับนักศึกษา (อศบ.08) 2.เอกสารประเมินผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับอาจารย์นิเทศ 3.เอกสารประเมินผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับครูฝึก

ลงทะเบียนบัณฑิต ได้ที่เว็บไซต์ http://www.graduate-vec.svia.ac.t

ตามที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ ในปีการศึกษา 2559 และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2...