รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (ประกาศสถาบันฯ วันสอบ สถานที่ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี)