โครงการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 นายสมชาย  ธำรงสุข  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีการอาชีวศึกษา  ภาคภาษาอังกฤษ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการทำผลงานวิจัย   ...
Print

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่  27  กันยายน   2561 นายสมชาย  ธำรงสุข  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทองความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแก่ครูอาจารย์และบุคคลที่สนใจ และเพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่...
Print

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่  19  กันยายน   2561 นายสมชาย  ธำรงสุข  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทองความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแก่ครูอาจารย์และบุคคลที่สนใจ และเพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่...
Print

โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการ วิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมีและเคมีอุตสาหกรรม และสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 นายสมชาย  ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประธานในพิธีเปิดประชุมโครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการ วิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน ๒...
Print

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ เรื่อง “IoT Academic Network”

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561  นายสมชาย  ธำรงสุข  ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “IoT Academic...
Print

ประชุมคณะอนุกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(อ.กรอ.อศ.)

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 นายปรัชญา สมะลาภา รองประธานกรรมการคณะกรรมการหอการค้าไทย เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ) กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออกครั้งที่ 2/2561...
Print

หลักสูตรโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ PLC รุ่น 2

วันที่  20 กันยายน  2561 เวลา 09.00 น. นายจิระพงษ์  จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประธานในพิธิเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการผลิตกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมการผลิตระบบอัตโนมัติภายใต้โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนากำลังคน...
Print

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 6/2561

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ดร.เปรมประชา  ศุภสมุทร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 6/2561ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท...
Print

อบรมหลักสูตรไมโครคอนโทรลเลอร์ ARDUINO รุ่น 1

วันที่ 12 กันยายน  2561 เวลา 09.00 น. นายสมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกประธานในพิธิเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการผลิตกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมการผลิตระบบอัตโนมัติภายใต้โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนากำลังคน อาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยี...
Print