อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Introduction to Cyber Security and Introduction to Internet of Things (รุ่นที่ 2)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับบริษัทซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Introduction to...
DSC_6225

ประชุมคณะกรรมการ ๆ ตรวจสอบหลักสูตรปริญญาตรี

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประธานในการประชุมคณะกรรมการ ๆ ตรวจสอบหลักสูตรปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก...
128861

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER THAILAND 4.0 วท.จันทบุรี

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562  ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ เกษตรภิบาล รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ออกตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT...
S__23323119

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ เกษตรภิบาล รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก...
DSC_6173

จัดกิจกรรมการเรียนรู้สมองกลฝังตัว สร้างชิ้นงาน 3 มิติ และ Internet of Things (จังหวัดระยอง)

  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการเรียนรู้สมองกลฝังตัว สร้างชิ้นงาน 3 มิติ และ...
DSC_6098

จัดกิจกรรมการเรียนรู้สมองกลฝังตัว สร้างชิ้นงาน 3 มิติ และ Internet of Things (จังหวัดชลบุรี)

    จัดกิจกรรมการเรียนรู้สมองกลฝังตัว สร้างชิ้นงาน 3 มิติ และ Internet of Things ภายใตโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับโรงเรียนในพื้นที่...
S__23306477