อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษภาคตะวันออก เป็นประธานในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนการวัดประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม...
DSC_9291

บันทึกลงนามข้อตกลงร่วมกัน (MOU)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ศ.ดร.สุชาติ เชี่ยงฉิน อธิการบรี มจพ. และดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ลงนามความร่วมมือกับ ดร.ประพิณ...
DSC_9109

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 24  พฤษภาคม 2562 ผศ.ปรีชา อ่องอารี ประธานกรรมการวิชาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการพิจารณาอนุมัติอาจารย์ประจำหลักสูตร แต่ละหลักสูตร ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก...
DSC_9264

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ           วันที่...
DSC_7437

โครงการอบรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ด้วยความร่วมมือของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาในพื้นที่ EEC  จัดการอบรมความรู้ทั่วไปเรื่องการโรงแรมและการท่องเที่ยวให้กับคณาจารย์ทั้งที่อยู่ในและนอกสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครู อาจารย์ ของสถาบันการอาชีวศึกษา...
DSC_7247