โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพิธีการศุลกากรเพื่อการนำเข้าและส่งออก

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพิธีการศุลกากรเพื่อการนำเข้าและส่งออก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ ครู อาจารย์ บุคลากรสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและสังกัดสถานศึกษาอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกและกลุ่มหอการค้าภาคตะวันออกเพื่อที่จะได้นำหลักการ องค์ความรู้ วิธีปฏิบัติเรื่องพิธีการศุลกากรเพื่อการนำเข้าและส่งออก ไปใช้การปฏิบัติงานหรือในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ้งการดำเนินงานครั้งนี้มีระยะเวลา 2...
DSC_2800

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (TEACHING IN ENGLISH) รุ่นที่ 3

วันที่ 2-4 สิงหาคม 2562 ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นเกียรติในการเปิดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (Teaching in English) รุ่นที่...
DSC_2583

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (TEACHING IN ENGLISH) รุ่นที่ 2

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 – 1 สิงหาคม 2562 ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก...
30 กค 62 บ่าย_190801_0005

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกประชุมการจัดการเรียนการสอนร่วมกับบริษัท ถังฟง จำกัด

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับบริษัท ถังฟง จำกัด (TANG CHINESE EDUCATION...
DSC_1334

ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรายงานการรับจัดสรรเงินเพื่อการดำเนินการคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา...
71635