by
on
under News
Permalink

ลงทะเบียนบัณฑิต ได้ที่เว็บไซต์ http://www.graduate-vec.svia.ac.t

ตามที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ ในปีการศึกษา 2559 และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ในวันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนบัณฑิตได้ที่เว็บไซต์ http://www.graduate-vec.svia.ac.th/

banner_2