by
on
under News
Permalink

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ครู คณาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวัน

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ครู คณาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

 เพื่อจัดทำบทความทางวิชาการจากงานวิจัย

คลิก—>>แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม 8-11 สค 60

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่

นายณัฐพงศ์   ภาคำ

โทร.038616434

eivtsathaban@gmail.com

บทความวิชาการ 8-11 สค 60-2