by
on
under News
Permalink

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2559

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2559
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี

1

20170802_073631 20170802_083642 20170802_083735 20170802_090106 20170802_090256 20170802_092323 20170802_131821 20170802_132006