by
on
under Event
Permalink

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ครู คณาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเพื่อจัดทำบทความทางวิชาการจากงานวิจัย

ตามโครงการพัฒนาครูแกนนำ ด้านการคิดวิเคราะห์ บูรณาการวิชาโครงงาน/นวัตกรรม

ณ  โรงแรมเมาท์เท่นบีช  พัทยา  จังหวัดชลบุรี

ระหว่างวันที่  8 – 11   เดือนสิงหาคม   พ.ศ. 2560

ต้องการรูปเพิ่มเติมสามรถติดตามเพจเฟสบุ๊คของ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%AD-1639784966257173/?hc_ref=ARS9-Nl3eUvJbnsiRhcWYgTsgrRg-9tWrhlTTCZEHPfGqFsWkbnXDnIIkqiorklE_pE

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู คณาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก_Page_1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู คณาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก_Page_2