by
on
under News
Permalink

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู คณาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู คณาจารย์ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อจัดทำบทความวิชาการจากงานวิจัย
ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรการคิดวิเคราะห์ บูรณาการวิช โครงงาน/นวัตกรรม
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่
นายณัฐพงศ์ ภาคำ
โทร.038616434
eivtsathaban@gmail.com

บทความวิชาการ 21-24 สค 60

โครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการคิดวิเคราะห์ 21-24 สค 60p1 โครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการคิดวิเคราะห์  21-24 สค 60p2โครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการคิดวิเคราะห์  21-24 สค 60p3โครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการคิดวิเคราะห์ 21-24 สค 604