by
on
under News
Permalink

ประกาศคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลผู้สมัครเข้ารับการสรรหาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

ประกาศคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลผู้สมัครเข้ารับการสรรหาตำแหน่งรองผู้อำนวย
การสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวย
การสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

คลิ๊กรายละเอียด—->>>> 
ประกาศการรับสมัครฯ

การกำหนดให้มีรองผอ
ประกาศเรื่องปฏิทินฯ
ข้อบังคับ สรรหาผู้อำนวยการสถาบัน และรองฯล
ข้อบังคับสถาบันฯ 01-2559 การกำหนดให้มีรองผอ
ใบสมัคร1 สม.1 ของผู้ช่วยผอ.สถาบัน

ใบสมัคร1 สม.1 ของรองผอ.สถาบัน