by
on
under Event
Permalink

โครงการ การบริหารจัดการฐานข้อมูลในระบบ MIS ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดโครงการ การบริหารจัดการฐานข้อมูลในระบบ MIS ของสถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันฯ

(ภายในวิทยาลัยเทคนิคระยอง)

37019

36538 36539 36541 36542 36544 36545 36547 37020 37024 37025 37026 37027 37028 37029