by
on
under Event
Permalink

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการประชุมวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ระดับชาติครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการประชุมวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ระดับชาติครั้งที่ 1/2560 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560
ณ โรงแรมระยองซิตี้ อำเภอเมือง จ.ระยอง

6079

6080

6081

6082

6083

6084

6085

6086

6087

6088

6089