by
on
under Event
Permalink

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดตั้งวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดตั้งวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ณ โรงแรมคริสตัล เจค อ.เมือง จ.ระยอง มีผู้เข้ารับอบรม จำนวน 24 คน วิทยากรจากสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.จินตนา ถ่ำแก้ว และ นายชวลิต เข่งทอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดสถาบันการอาชีศึกษาภาคตะวันออก มีความรู้ ทักษะและฝึกประสบการณ์ การจัดตั้งวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและเพื่อกำหนดรูปแบบการวารสารทางวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นการศึกษาด้านเทคนิค วิศวกรรมศึกษาในแขนงต่างๆ และผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับงานวิจัย

7318

7319

7320

7321

7323

7325

7329

7330