by
on
under Event
Permalink

โครงการ ศึกษา วิจัยและพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics)

ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ศึกษา วิจัยและพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics) กิจกรรมภายใต้โครงการ พัฒนาบุคลากร ครู และผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะวิชาชีพตาม 10 อุตสาหกรรมหลัก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคณะผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์การ การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)และเพื่อพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics) ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมคริสตัลเจค อ.เมือง จ.ระยอง
15813

15814

15815

S__91209735

S__91209736

S__91209737