by
on
under Event
Permalink

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างเครื่องเติมอากาศเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน

นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างเครื่องเติมอากาศเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน จัดขึ้นโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกร่วมกับ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด (มหาชน) (East Water) ระหว่างวันที่ วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ย 2560

โครงการeast water_๑๗๑๑๑๖_0001

โครงการeast water_๑๗๑๑๑๖_0002

โครงการeast water_๑๗๑๑๑๖_0003

โครงการeast water_๑๗๑๑๑๖_0004

โครงการeast water_๑๗๑๑๑๖_0006

โครงการeast water_๑๗๑๑๑๖_0007

โครงการeast water_๑๗๑๑๑๖_0008

โครงการeast water_๑๗๑๑๑๖_0009

โครงการeast water_๑๗๑๑๑๖_0010

โครงการeast water_๑๗๑๑๑๖_0011