by
on
under Event
Permalink

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพระเบียบและสถิติเพื่อการวิจัย

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพระเบียบและสถิติเพื่อการวิจัย โดยมี  นายสมชาย  ธำรงสุข
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานในพิธี และนายประทีป  ผลจันทร์งาม  เป็นผู้กล่าวรายงาน  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ด้านระเบียบวิธีวิจัยและสถิติเพื่อการวิจัย  ให้กับครู  อาจารย์  บุคคลากรทางการศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก สามารถ
ใช้ระเบียบวิธี สำหรับการสร้างและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมพัทยา  บูติค ซิตี้ จังหวัดชลบุรี
01

1 02 03 05 04 06 07 08 09 11 10 12 13