by
on
under Event
Permalink

ลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม  2561  นายสมชาย  ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง  นายรุ่งนิรัญ  เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี  กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีได้ทำบันทึกแจ้งขอเปิดร่วมสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทลบ.) เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในสถานประกอบการให้มีศึกยภาพที่สูงขึ้น

01 174 160 168 159 149 141 108 118 094 064 035 018