by
on
under News
Permalink

การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ               :  นายประภาส   พวงชื่น
ชื่องานวิจัย    :  การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ.             :  2560

                            บทคัดย่อ

           การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุดฝึกระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ให้มีคุณภาพ 2) หาประสิทธิภาพชุดฝึกระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้น 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 4) เปรียบเทียบทักษะปฏิบัติระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาเทียบกับเกณฑ์      

          ปีการศึกษา 2559 ผู้วิจัยนำชุดฝึกระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์ที่ผู้วิจัยรับผิดชอบสอน โดยทดลองใช้ชุดฝึกกับนักศึกษารายบุคคล 1 คน จากนั้นปรับปรุงชุดฝึกไปทดลองใช้กับนักศึกษากลุ่มเล็ก 3 คน นำข้อบกพร่องแก้ไข แล้วจึงนำชุดฝึกไปใช้กับนักศึกษากลุ่มใหญ่ 18 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึก โดยใช้เกณฑ์ 80/80

          ปีการศึกษา 2560 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pre-test) ของนักศึกษา จากนั้นใช้ชุดฝึกระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอน  แล้วให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Post test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชางานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 3101-2101 จำนวน 40 ข้อ

          ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของชุดฝึกระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการออกแบบสร้างชุดฝึก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76  และด้านเอกสารประกอบชุดฝึกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73  ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ 4.75 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดค่าเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 3.50 ชุดฝึกระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  89.92/88.83 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลัง โดยใช้ชุดฝึกระบบเครื่องยนต์แก๊ส โซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   ทักษะการปฏิบัติระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาทุกเรื่องสูงกว่าเกณฑ์(ร้อยละ 70) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

วีดีโอแนะนำ

วีดีโอสาธิตการใช้งาน