by
on
under Event
Permalink

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก พ.ศ. 2562-2565

เมื่อวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561 นายสมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก พ.ศ. 2562-2565 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  เกษตรภิบาล  รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2562-2565 และเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและมีทักษะในการบริหารยุทธศาสตร์  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการในการบริหารยุทธศาสตร์ และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภายนอกได้อย่างเป็นระบบ ณ โรงแรมรัตนปุระ รีสอร์ท แหลมเสด็จ จังหวัดจันทบุรี

1

2345DSC_0650 DSC_0635 DSC_0629 DSC_0627 DSC_0588 DSC_0577 DSC_0574 DSC_0572 DSC_0562 DSC_0143 DSC_0136 DSC_0131 DSC_0128 DSC_0109 DSC_0054 DSC_0042 DSC_0029 DSC_0019 DSC_0009 DSC_0008 DSC_0006 DSC_0003 DSC_0001