by
on
under Event, News
Permalink

โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการ วิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อสนองความต้องการของประเทศ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นางอารีย์ เลิศกิจเจริญผล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ประธานในพิธีเปิดประชุมโครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการ วิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อสนองความต้องการของประเทศ มีผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร จำนวนทั้งหมด 17 คน มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก 6 คน คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 7 คน และผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 4 คน โดยวิพากษ์หลักสูตร 2 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) และ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี

0

DSC_0073 DSC_0071 DSC_0069 DSC_0066 DSC_0063 DSC_0051 DSC_0045 DSC_0044 DSC_0018 DSC_0010 8 7 6 5 4 3 2 1