by
on
under Event, News
Permalink

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรงานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เพื่อประกอบธุรกิจให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0

เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 นายประภาท พวงชื่น  ผู้อำนวยการสำนักศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกาษาภาคตะวันออก  เป็นประทานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรงานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เพื่อประกอบธุรกิจให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาเป็นฐานสมรรถนะและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ สถานประกอบการและพื้นที่ชุมชนภาคตะวันออก ฝึกติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อประกอบธุรกิจให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 ให้บุคลากรในเขตพื้นที่ชุมชนภาคตะวันออก มีผู้เข้าอบรมจำนวน 23 คน  ณ ห้องปฎิบัติการ แผนกไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิค ระยอง จ.ระยอง 1

0 2 3 โครงการโซล่าเซลล์_180828_0025 DSC_0653 DSC_0655 โครงการโซล่าเซลล์_180828_0019 โครงการโซล่าเซลล์_180828_0004 DSC_0659 DSC_0649 DSC_0618 DSC_0615 4 โครงการโซล่าเซลล์_180828_0029 โครงการโซล่าเซลล์_180828_0032 DSC_0622 DSC_0638 DSC_0640