อบรมหลักสูตรไมโครคอนโทรลเลอร์ ARDUINO รุ่น 2

วันที่ 17 กันยายน  2561 เวลา 09.00 น. นายนายประภาส พวงชื่น ครูวิทยาลัยเทคนิคระยอง ทำหน้าที่ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประธานในพิธิเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการผลิตกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมการผลิตระบบอัตโนมัติภายใต้โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนากำลังคน อาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยี นวัฒกรรม ให้พร้อม ก้าวสู่ Thailand 4.0 รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุเพื่อพัฒนามาตรฐานความรู้ ทักษะ ประสบการณ์เกี่ยวกับระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมให้แก่บุคลากรสายการสอนสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา พัฒนาต่อยอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้กับพนักงานผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องดูแลการผลิตและซ่อมบำรุงของหน่วยงาน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป และสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนามาตรฐานการผลิตกำลังคนตอบสนองความต้องการของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ณ อาคารวิจัยและการพัฒนาอาชีวศึกษา สถาบาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จ.ระยอง

Print