by
on
under Event
Permalink

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 6/2561

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ดร.เปรมประชา  ศุภสมุทร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 6/2561ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี

Print