by
on
under Event
Permalink

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับบริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด

heat2

           สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับบริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรระบบทวิภาคีร่วมกัน ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด และวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ในสาขาไฟฟ้า สาขาช่างเชื่อม สาขาเทคนิคการผลิต ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ได้ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนากำลังคนเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-Curve) อุตสาหกรรมขนส่งโลจิสติกส์ กิจการขนถ่ายสินค้าสำหรับเรือบรรทุกสินค้า เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กับบริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด โดย ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธาน การประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับบริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room ตึกอำนวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคระยอง

 

DSC_5094 DSC_5103 DSC_5106 DSC_5147 DSC_5088