by
on
under Event, News
Permalink

ประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัฒกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัฒกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 THE 3rd NATIONAL CONFERENCE ON VACCATIONAL EDUCATION INVATION TECHNOLOGY 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู อาจารย์ ได้ส่งผลงานและนำเสนอผลงานวิชา ซั้งในการประชุมครั้งงนี้มีผลงานส่งเข้าร่วมนำเสนอมากกว่า 78 ผลงาน มีคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมินผลงาน จากมหาลัยชื่อดังในประเทศเข้ารวม ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี ระยอง จ.ระยอง heat2

 

สามารถโหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่  คลิก

DSC_5548

DSC_6035 DSC_6031 DSC_6003 DSC_5999 DSC_5988 DSC_5922 DSC_5925 DSC_5937 DSC_5954 DSC_5957 DSC_5919 DSC_5915 DSC_5909 DSC_5841 DSC_5810 DSC_5676 DSC_5687 DSC_5691 DSC_5780 DSC_5797 DSC_5657 DSC_5648 DSC_5642 DSC_5630 DSC_5612 DSC_5519 DSC_5534 DSC_5536 DSC_5512