by
on
under Event
Permalink

จัดกิจกรรมการเรียนรู้สมองกลฝังตัว สร้างชิ้นงาน 3 มิติ และ Internet of Things (จังหวัดชลบุรี)

 

heat2

 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้สมองกลฝังตัว สร้างชิ้นงาน 3 มิติ และ Internet of Things
ภายใตโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับโรงเรียนในพื้นที่ EEC

           สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการเรียนรู้สมองกลฝังตัว สร้างชิ้นงาน 3 มิติ และ Internet of Things ภายใตโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับโรงเรียนในพื้นที่ EEC ให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ เกษตรภิบาล รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานกล่าวเปิดในโครงการ ในระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวชลบุรี จ.ชลบุรี

 S__23306477

S__23306479 S__23306481 S__23306482