by
on
under Event
Permalink

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ เกษตรภิบาล รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคตราด จ.ตราด

heat2

 

DSC_6173 DSC_6179 DSC_6181 DSC_6186 DSC_6203 DSC_6208