by
on
under Event
Permalink

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Introduction to Cyber Security and Introduction to Internet of Things (รุ่นที่ 2)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับบริษัทซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Introduction to Cyber Security and Introduction to Internet of Things (รุ่นที่ 2) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครู อาจารย์สถาบันการอาชีวศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามหลักสูตร Introduction to Cyber Security and Internet of Things เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้คณะครูอาจารย์ได้สอบผ่านมาตรฐานสากล Cisco Networking Academy และ DEPA และขยายผลกับนักศึกษาต่อไป และเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านดิจิตอล รองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และ10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประเทศไทย 4.0 โดยว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ เกษตรภิบาล รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเป็นประธาน  การเปิดประชุมจัดขึ้นวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคระยอง จ.ระยอง

heat2

 

DSC_6241

DSC_6225 DSC_6227 DSC_6231 DSC_6236 DSC_6247 DSC_6252 DSC_6267 DSC_6270 DSC_6294