by
on
under News
Permalink

โครงการอบรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ด้วยความร่วมมือของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาในพื้นที่ EEC  จัดการอบรมความรู้ทั่วไปเรื่องการโรงแรมและการท่องเที่ยวให้กับคณาจารย์ทั้งที่อยู่ในและนอกสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครู อาจารย์ ของสถาบันการอาชีวศึกษา ให้มีความรู้เกี่ยวกับการโรงแรม และการท่องเที่ยว  สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ต่อยอด ขยายผลสู่การผลิตบุคลากรด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวต่อไป

อนึ่ง ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 เป็นพิธีเปิดการอบรม ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อ.เมืองระยองจ.ระยอง ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธาน โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยคณาจารย์อาชีวศึกษาจากทั่วประเทศ จำนวน 62 คน มี ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ และ ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ เป็นวิทยากร
DSC_7274DSC_7271 DSC_7289 DSC_7295 DSC_7247