by
on
under Event, News
Permalink

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษภาคตะวันออก เป็นประธานในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนการวัดประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จ.ระยองDSC_9291 DSC_9303 DSC_9311 DSC_9319 DSC_9344 DSC_9391 DSC_9417 DSC_9421 DSC_9428 DSC_9440 DSC_9449 DSC_9456 DSC_9493