by
on
under Event, News
Permalink

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 27  มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรพิบาล รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ และบริษัทเลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบอุตสาหกรรมเป้าหมายตามแผนการพัฒนาของประเทศ  ณ ห้องประชุม บริษัทเลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด

DSC_0037

DSC_9960 DSC_9972 DSC_9983 DSC_0005 DSC_0004 DSC_0003 DSC_0028