by
on
under Event, News
Permalink

ประชุมเตรียมงานเสวนาวิชาการ “ทิศทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาเพื่อเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)”

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประชุมเตรียมงานวันเสวนาวิชาการ “ทิศทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาเพื่อเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” เนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครบรอบ 7 ปี งานจัดในวันอาทิตที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแกรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง โดยมีคณะ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ผู้บริหารวิทยาลัยลัยในสังกัดสถาบันฯ ครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกDSC_0228 DSC_0230 DSC_0233 DSC_0237 DSC_0242