by
on
under Event, News
Permalink

อบรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) วท.จันทบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการพัฒนาศึกยภาพนักเรีนย/นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในปัจจุบันประเทศไทยมีอุตสาหกรรมที่มีฐานการผลิดขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มว่าจะมีการใช้วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในสายการผลิตมากขึ้น เช่นภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก และการแพทย์ จนหุ่นยนต์กลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) โดยมีนายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี DSC_0710 DSC_0723 DSC_0725 DSC_0743 DSC_0745 DSC_0748 DSC_0753