by
on
under Event, News
Permalink

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (Teaching in English) รุ่นที่ 1

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นเกียรติในการเปิดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (Teaching in English)  โดยมีวิทยากรร่วม 3 ท่าน  Dr.Maricel  San Diego ดร.หทัยชนก เงินดี และดร.ฤชวี ฉัตรวิริยาวงศ์  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล ณ ห้องประชุม โรงแรมเมาเท่นบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

DSC_1268

DSC_1233 DSC_1242 DSC_1252 DSC_1254 DSC_1255 DSC_1261
DSC_1273 DSC_1280 DSC_1286 DSC_1288 DSC_1295 DSC_1304 DSC_1323 DSC_1329 DSC_1330