by
on
under Event, News
Permalink

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (TEACHING IN ENGLISH) รุ่นที่ 2

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 – 1 สิงหาคม 2562 ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นเกียรติในการเปิดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (Teaching in English) รุ่นที่ 2  วิทยากรรวม 3 ท่าน  Dr.Maricel  San Diego ดร.หทัยชนก เงินดี และดร.ฤชวี ฉัตรวิริยาวงศ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล ณ ห้องประชุม โรงแรมเมาเท่นบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

30762_190801_0180

30762_190801_0178

30 กค 62 บ่าย_190801_0005 30 กค 62 บ่าย_190801_0065 30762_190801_0010 30762_190801_0015 30762_190801_0050 30762_190801_0060 30762_190801_0150
ชุด 3_190801_0010 ชุด 3_190801_0012 ชุด 3_190801_0020 ชุด 3_190801_0076 ชุด 3_190801_0083 ชุด 3_190801_0089 ชุด 3_190801_0098 ชุด 3_190801_0104 ชุด 3_190801_0115 ชุด 3_190801_0124 ชุด 3_190801_0128 ชุด 3_190801_0132 ชุด 3_190801_0137 ชุด 3_190801_0141 ชุด 3_190801_0148